Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – VERKOOPSVOORWAARDEN

I. BETALINGSVOORWAARDEN:

1. Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan Sidebury vof de kosten die Sidebury vof voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen  onder de normale overheadkosten.

2. Periodieke facturatie Sidebury vof heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

3. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Sidebury vof binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

4. De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling; een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij levering. De aanvaarding van cheques of wissels brengt hieraan geen wijziging.

5. Op elke vervallen schuld is er een verwijlinterest verschuldigd van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, ten belope van de op dat moment toepasbare wettelijke interest die afhangt van de referte-index van de Europese Centrale Bank en die tweemaal per jaar wordt aangepast. Dit te rekenen vanaf factuurdatum. Deze schuld wordt eveneens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% en met een minimum van 50,00 EUR per vervallen factuur. Stilzwijgende afstand van interesten of strafbeding kan niet vermoed worden. Geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere is toegelaten zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:

6. De goederen blijven onze eigendom tot gehele betaling van onze factuur.

7. De koper is gehouden de hoedanigheid, alsook het aantal van de geleverde waren te verifiëren bij de aflevering. Klachten, om geldig te zijn, kunnen derhalve slechts geformuleerd worden binnen de 24 uur, te rekenen vanaf de aflevering. 

Alle klachten dienen, om geldig te zijn, aangetekend te geschieden. Terugzendingen worden niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke toestemming. Elke terugzending gebeurt op kosten van de koper.

8. Ingeval de koper de koopovereenkomst verbreekt, zal hij een schadevergoeding van minimum 30 % van de totale waarde van de bestelling verschuldigd zijn.

9. Wij behouden ons het recht voor een betalingswaarborg te eisen. Zo de koper dit weigert staat het ons vrij de bestelling geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

10. De leveringstermijnen worden opgegeven ten titel van inlichting. Een vertraging of een uitstel zal geen aanleiding geven tot vernietiging der overeenkomst of schadeloosstelling.

11. Ingeval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Turnhout bevoegd.

12. De goederen reizen steeds op risico en gevaar van de bestemmeling.

13. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Sidebury vof wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en Sidebury vof met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Sidebury vof eerst nadat deze schriftelijk door Sidebury vof zijn bevestigd.

III. Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht 

14. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk-en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Sidebury vof komen toe aan Sidebury vof zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Sidebury vof en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Sidebury vof.

15. Auteursrechthebbende. Sidebury vof garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

16. Onderzoek naar het bestaan van rechten. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Sidebury vof het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

17. Naamsvermelding. Sidebury vof is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. zonder voorafgaande toestemming van Sidebury vof is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Sidebury vof openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Sidebury vof dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Sidebury vof en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam Sidebury vof/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

18. Eigendom bij Sidebury vof. Zolang geen nadere afspraken tussen Sidebury vof en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Sidebury vof aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Sidebury vof.

IV. ALGEMENE VOORWAARDEN – GEBRUIK EN LICENTIE

19. Het gebruik. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Sidebury vof verkrijgt hij daarmee uitsluitend het recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

20. Ruimer gebruik. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen beide partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

21. Wijzigingen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Sidebury vof veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Sidebury vof als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Sidebury vof gehanteerde horariumtarieven.

22. Eigen promotie. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Sidebury vof de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

V. ALGEMENE VOORWAARDEN – HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT

23.Herroepen opdracht. Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Sidebury vof zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

24. Duurovereenkomsten. Wanneer de werkzaamheden van Sidebury vof bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

25. Beëindigen opdracht. Wanneer er sprake is van van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Sidebury vof redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Sidebury vof het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Sidebury vof redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Sidebury vof, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

VI. AANSPRAKELIJKHEID

29. Aansprakelijkheid. Sidebury vof kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Sidebury vof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

31. Kopieën materialen. De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Sidebury vof niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

32. Garantie geleverde materialen. De opdrachtgever vrijwaart Sidebury vof voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

VII. ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

33. Andere algemene en bijzondere voorwaarden. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Sidebury vof niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Sidebury vof de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

34. Belgisch recht. Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Sidebury vof is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Sidebury vof zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Turnhout bevoegd.